ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
14600
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month178
LastMonth Last Month195
ThisYear This Year2,369
LastYear Last Year2,445

 Term 2/2556 

  • การประยุกต์ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการศึกษา
  • ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการฐานข้อมูล 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
  • การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ