ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
22615
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month182
LastMonth Last Month253
ThisYear This Year1,172
LastYear Last Year3,122

Term 1/2558

4143602 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน [มคอ.3]

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย บทเรียนบนเว็บ และอีเลิร์นนิง การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์เนื้อหาและยุทธวิธีด้าน การสอน การ หาคุณภาพของแบบทดสอบ การออกแบบโปรแกรมบทเรียน การพัฒนาและการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 


4142201 การจัดการฐานข้อมูล [มคอ.3]

คำอธิบายรายวิชา

นิยาม วัตถุประสงค์ แนวคิดพื้นฐานของระบบการเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ระบบการจัดการฐานข้อมูล โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ หน้าที่และส่วนประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูล การ สอบถาม การปรับปรุง การประมวลผลข้อค าถาม ความคงสภาพข้อมูล การฟื้นสภาพและการควบคุมภาวะพร้อม กัน นโยบายด้านความปลอดภัย หลักในการเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบจัดการ ฐานข้อมูล


4143601 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการศึกษา การบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา


4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์