ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
22613
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month180
LastMonth Last Month253
ThisYear This Year1,170
LastYear Last Year3,122

ชื่อ – นามสกุล

นางอุบลรัตน์  ศิริสุขโภคา

Mrs.UBONRAT SIRISUKPOCA

ประวัติการทำงาน / หน่วยงานที่สังกัด

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2545)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (พ.ศ. 2541)