ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
22622
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month189
LastMonth Last Month253
ThisYear This Year1,179
LastYear Last Year3,122

 

 Book 

  • อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา. (2558). ระบบฐานข้อมูล. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

              วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 207 น.

  • อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา. (2557). การจัดการฐานข้อมูล. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

               วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 199 น.

  • อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา. (2557). การประยุกต์ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการศึกษา. นครปฐม:

              โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 190 น.