ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
14594
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month172
LastMonth Last Month195
ThisYear This Year2,363
LastYear Last Year2,445

 Term 2/2557  

 • การประยุกต์ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการศึกษา  
 • จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบฐานข้อมูล
 • การจัดการฐานข้อมูล 
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 Term 1/2557 

 • การจัดการฐานข้อมูล
 • การเรียนและการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ทดลองสอน 2

 Term 2/2556 

 • การประยุกต์ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการศึกษา
 • ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการฐานข้อมูล 
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
 • การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

 Term 1/2556 

 • การจัดการฐานข้อมูล 
 • ระบบฐานข้อมูล 
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปริญญาตรี  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร 

 Term 2/2555 

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • ระบบฐานข้อมูล 
 • การเรียนและการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ 
 • การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบฐานข้อมูล 

​ Term 1/2555

 • การจัดการฐานข้อมูล
 • การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 • ระบบฐานข้อมูล