ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
22611
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month178
LastMonth Last Month253
ThisYear This Year1,168
LastYear Last Year3,122

 Research 

  1. การพัฒนาโมเดลการแพร่ของโรคระบาดบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (1 ปี)
  2. การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ซีโอดีแบบออนไลน์เพื่อใช้ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม (1 ปี)
  3. การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะในเรื่องการใช้ภาษาเอสคิวแอล รายวิชา ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ โดยใช้สื่อประกอบการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจภาษาเอสคิวแอล (3 เดือน)
  4. การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเอกสารราชการด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ และการเข้าถึงข้อมูลผ่านบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) (1 ปี)
  5. การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อบริหารจัดการข้อมูลบุคคลด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วย RFID และการเข้าถึงข้อมูลผ่านบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) (1 ปี)
  6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่มีการบูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (1 ปี)
  7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านศูนย์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (1 ปี)