Statistics Statistics
9032
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month78
LastMonth Last Month239
ThisYear This Year1,109
LastYear Last Year1,740

 

ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 (Physics for Engineer 2) รหัสวิชา 6001313คำอธิบายรายวิชา

ไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไดอิเล็กทริกและสารแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพและเชิงเรขาคณิต ฟิสิกส์ควอนตัมเบื้องต้น การประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

 

รายละเอียดของรายวิชา (MCO 3)