Statistics Statistics
12186
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month189
LastMonth Last Month153
ThisYear This Year2,091
LastYear Last Year2,172

 

ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 (Physics for Engineer 2) รหัสวิชา 6001313คำอธิบายรายวิชา

ไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไดอิเล็กทริกและสารแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพและเชิงเรขาคณิต ฟิสิกส์ควอนตัมเบื้องต้น การประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

 

รายละเอียดของรายวิชา (MCO 3)