อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี

          รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Statistics Statistics
3518
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month96
LastMonth Last Month100
ThisYear This Year96
LastYear Last Year819

1. การประเมินแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ของสภาการศึกษา พ.ศ. 2551

 ประเภท   - ห้องสมุด

                - สวนสัตว์

                - การกีฬา

                - พิพิธภัณฑ์

                -ฯลฯ

2. การประเมินผลการใช้เงินกองทุนพัฒนาการเมืองระดับตำบล  ของสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 

    พ.ศ. 2552