อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี

          รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Statistics Statistics
4482
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month194
LastMonth Last Month150
ThisYear This Year1,060
LastYear Last Year819

1. การประเมินแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ของสภาการศึกษา พ.ศ. 2551

 ประเภท   - ห้องสมุด

                - สวนสัตว์

                - การกีฬา

                - พิพิธภัณฑ์

                -ฯลฯ

2. การประเมินผลการใช้เงินกองทุนพัฒนาการเมืองระดับตำบล  ของสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 

    พ.ศ. 2552