อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี

          รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Statistics Statistics
8123
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month23
LastMonth Last Month230
ThisYear This Year253
LastYear Last Year1,893

1. การประเมินแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ของสภาการศึกษา พ.ศ. 2551

 ประเภท   - ห้องสมุด

                - สวนสัตว์

                - การกีฬา

                - พิพิธภัณฑ์

                -ฯลฯ

2. การประเมินผลการใช้เงินกองทุนพัฒนาการเมืองระดับตำบล  ของสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 

    พ.ศ. 2552