อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี

          รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Statistics Statistics
3176
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month33
LastMonth Last Month66
ThisYear This Year573
LastYear Last Year735

1. การประเมินแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ของสภาการศึกษา พ.ศ. 2551

 ประเภท   - ห้องสมุด

                - สวนสัตว์

                - การกีฬา

                - พิพิธภัณฑ์

                -ฯลฯ

2. การประเมินผลการใช้เงินกองทุนพัฒนาการเมืองระดับตำบล  ของสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 

    พ.ศ. 2552