อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี

          รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Statistics Statistics
3350
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month28
LastMonth Last Month46
ThisYear This Year747
LastYear Last Year735

1. การประเมินแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ของสภาการศึกษา พ.ศ. 2551

 ประเภท   - ห้องสมุด

                - สวนสัตว์

                - การกีฬา

                - พิพิธภัณฑ์

                -ฯลฯ

2. การประเมินผลการใช้เงินกองทุนพัฒนาการเมืองระดับตำบล  ของสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 

    พ.ศ. 2552