อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี

          รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Statistics Statistics
8119
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month19
LastMonth Last Month230
ThisYear This Year249
LastYear Last Year1,893

 

1. วิชา การปกครองท้องถิ่นไทย (Thai  Local Government ) รหัสวิชา  9012102               

จำนวนหน่วยกิจ    3  (3-0-6) หน่วยกิต      

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะ   

คำอธิบายรายวิชา

       แนวคิดหลักการกระจายอำนาจ  ความหมาย   ความสำคัญ  และข้อดีข้อเสียของการปกครองส่วนท้องถิ่น ความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย การปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ลักษณะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ทั้งในแง่รูปแบบการจัดตั้งโครงสร้าง รายได้ อำนาจหน้าที่ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

       This course involves concepts, meanings, significance, background of local governance, patterns, structures, authority, duties, the laws on local government, people’s rights, duties, public participation in local government, problems, obstacles, and case studies on Thai local administrative organizations.

ดาว์โหลด มคอ. 3 รายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย  

 

2. วิชาการการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์

( Preparation for Professionnal Experience in Public Admimistration ) รหัสวิชา 9015801

จำนวนหน่วยกิจ 2 (90)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

    จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝีกประสบการณืวิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนห้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคูณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้ารรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง

    This course prepares the students for pre-practicum in Public Administration in terms of knowledge, technology, Information technology, skills, attitudes, motivations, and attributes appropriate to the professional ethics, morality, public mind, responsibility, communication, personality, interpersonal relationship, so that the students are able to work with others. The study will include observation and analysis of the operational sites and the information will be used for preparation prior to the actual practice.

ดาว์โหลด มคอ. 3 รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์