อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี

          รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Statistics Statistics
8120
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month20
LastMonth Last Month230
ThisYear This Year250
LastYear Last Year1,893

 

อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
Mr.Traipop Suwansri

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : รป.ม.(การปกครองส่วนท้องถิ่น) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)

ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(พ.ศ.2552)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(พ.ศ.2554-ปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(พ.ศ.2554-2558)