อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี

          รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Statistics Statistics
3174
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month31
LastMonth Last Month66
ThisYear This Year571
LastYear Last Year735

 

อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
Mr.Traipop Suwansri

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : รป.ม.(การปกครองส่วนท้องถิ่น) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)

ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(พ.ศ.2552)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(พ.ศ.2554-ปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(พ.ศ.2554-2558)