อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี

          รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Statistics Statistics
4481
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month193
LastMonth Last Month150
ThisYear This Year1,059
LastYear Last Year819

 

อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
Mr.Traipop Suwansri

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : รป.ม.(การปกครองส่วนท้องถิ่น) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)

ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(พ.ศ.2552)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(พ.ศ.2554-ปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(พ.ศ.2554-2558)