อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี

          รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Statistics Statistics
3349
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month27
LastMonth Last Month46
ThisYear This Year746
LastYear Last Year735

 

อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
Mr.Traipop Suwansri

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : รป.ม.(การปกครองส่วนท้องถิ่น) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)

ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(พ.ศ.2552)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(พ.ศ.2554-ปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(พ.ศ.2554-2558)