อาจารย์ ดร.ดวงดาว   รุ่งเจริญเกียรติ

Statistics Statistics
1510
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month139
LastMonth Last Month103
ThisYear This Year139
LastYear Last Year1,139

งานวิจัย

1.กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาของภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 จังหวัดนครปฐม โดยใช้เครือข่ายการวิจัย:กรณีศึกษาโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)

2.เมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพ:การศึกษามโนทัศน์ เรื่อง อิสรเสรีภาพและความเสมอภาคกับการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมหลักในสังคมไทย ภายใต้หัวข้อ โรงเรียนศึกษาทางเลือกกับการปลูกฝังค่านิยมอิสรเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคมไทย(ทุน สกว.)

บทความวิชาการ

1.การถ่ายภาพเชิงสารคดี(Documentary Photography)