อาจารย์ ดร.ดวงดาว   รุ่งเจริญเกียรติ

Statistics Statistics
2646
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month86
LastMonth Last Month146
ThisYear This Year1,275
LastYear Last Year1,139

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  (ปร.ด.)  หลักสูตรและการสอน(เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ2)  เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา  สถาบันราชภัฏนครปฐม 2539