งานวิจัย/บทความ/ตำรา ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ  กาญจนสินธุ 

 

งานวิจัย
ชื่อผลงาน แหล่งที่มาของทุนวิจัย ปีพุทธศักราช
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะและแบบฝึกหัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2557
     
     
     

 

บทความ
ระดับ สถานที่/หน่วยงานที่เผยแพร่ ปีพุทธศักราช
     
     
     
     
     

 

ตำรา
ระดับ ชื่อหนังสือ/ตำรา ปีพุทธศักราช
ระดับปริญญาตรี เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1 2548
ระดับปริญญาตรี ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 2548
     
     

 


65
62213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1

บทที่ 0  
บทที่ 1 6562213_c1
บทที่ 2 6562213_c2
บทที่ 3 6562213_c3
บทที่ 4 6562213_c4
บทที่ 5 6562213_c5
บทที่ 6

6562213_c6