5652211 การออกแบบวงจรดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา    
     

 6562211     การออกแบบวงจรดิจิทัล  
                   
 Digital Circuits Design

ทฤษฎีระบบจำนวน เลขรหัส ลอจิกเกต ฟลิบฟลอบ
การลดรูปสมการด้วยพีชคณิตบลูลีนและแผนภาพ
คาร์นอจห์ การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน และแบบ
ซีเควนเชียล  เทคนิคและวิธีการออกแบบวงจร
ที่ใช้อุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้

3(3-0-6)
 
มคอ.3  รายวิชา 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล    

 6562212 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา    

6562212     ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล                    

                 Digital Circuits Design Laboratory

ปฏิบัติการเสริมความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีระบบจำนวน
เลขรหัส ลอจิกเกต ฟลิบฟลอบ   การลดรูปสมการ
ด้วยพีชคณิตบลูลีนและแผนภาพคาร์นอจห์
การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน และแบบซีเควนเชียล   
เทคนิคและวิธีการออกแบบวงจรที่ใช้อุปกรณ์ที่
สามารถโปรแกรมได้

 1 (0-3-0)  
มคอ.3  รายวิชา 5652212 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล

6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา    

562213    ไมโครโพรเซสเซอร์ 1                                        

               Microprocessor  1

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อนหรือศึกษาพร้อมกัน :
6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล

สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
พื้นฐาน การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอียดของ
ชุดคำสั่งแยกตามประเภทการใช้งาน ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นและโปรแกรมใช้งานจริง ตลอดจนการออกแบบวงจร
หน่วยความจำและอุปกรณ์ต่อร่วม


3 (3-0-6)

 
มคอ.3  รายวิชา 6562213  ไมโครโพรเซสเซอร์ 1    

 


 6562214 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1

คำอธิบายรายวิชา  

6562214    ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1                        

                 Microprocessor Laboratory  1

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อนหรือศึกษาพร้อมกัน :
6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1

ปฏิบัติการเสริมความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์
และไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานการประยุกต์ใช้งานไมโครคอน
โทรลเลอร์ โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์
รายละเอียดของชุดคำสั่งแยกตามประเภทการใช้งาน
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและโปรแกรมใช้งานจริง
ตลอดจนการออกแบบวงจรหน่วยความจำและอุปกรณ์ต่อร่วม


1 (0-3-0)

 

มคอ.3  รายวิชา 6562214  ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1  

 


65
62213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1

บทที่ 0  
บทที่ 1 6562213_c1
บทที่ 2 6562213_c2
บทที่ 3 6562213_c3
บทที่ 4 6562213_c4
บทที่ 5 6562213_c5
บทที่ 6

6562213_c6