ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของ
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ธีระ  กาญจนสินธุ 

 

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา ปีพุทธศักราช
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
กรุงเทพฯ
2513-2517
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
บ้านโป่ง ราชบุรี
2518-2519
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาฟิสิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตธนบุรี
2520-2523
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531-2535

 

ประวัติการศึกษา
ตำแหน่ง สถานทำงาน ปีพุทธศักราช
นักวิทยาศาสตร์ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524-2527
นักวิทยาศาสตร์ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527-2528
อาจารย์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูนครปฐม 2528-2536
อาจารย์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูนครปฐม 2536-2549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2549-ปัจจุบัน


65
62213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1

บทที่ 0  
บทที่ 1 6562213_c1
บทที่ 2 6562213_c2
บทที่ 3 6562213_c3
บทที่ 4 6562213_c4
บทที่ 5 6562213_c5
บทที่ 6

6562213_c6