ผศ.ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง

 


Statistics Statistics
26063
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month164
LastMonth Last Month255
ThisYear This Year1,083
LastYear Last Year3,820

Training Background

- เกียรติบัตร ผ่านการอบรม Train the Trainer หลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 อบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมออนไลน์การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2564

- วุฒิบัตร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ด้วยระบบ Live Blended Participatory Learning ในหลักสูตร "ทักษะสมอง EF กับการเรียนรู้" วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะสมอง EF ให้กับอาจารย์คณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 2 โดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

- Certificate of Excellence for successful contribution to English camp for NPRU instructors, held on Wednesday 20th - Friday 22nd December 2017, provided by Language Institute, Nakhon Pathom Rajabhat University. Operated by Dragonfly English Camps.

- Attended the Teaching and Learning in the Digital Age (What We Know, What We Need to Know, and Why it Matters) on July 16, 2016 at Wisma Bentley Auditorium, Malaysia.

- Attended the English Language Training Programme conducted by University of Malaya, Center for Continuing Education from 17 - 28 March 2014, Malaysia.

- Attended the English Training and Cultural Exchnage Programme from 9 April - 3 May 2013 approved by the Board of Education for the International Education Centre, HANOI University, Vietnam.

- Participated in TOEFL iBT Preparation Phase II organized by Language Center, Nakhon Pathom Rajabhat University on April 1-3, 2013

- Participated in TOEFL iBT Preparation Phase I organized by Language Center, Nakhon Pathom Rajabhat University on March 20-22, 2013