อาจารย์ ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง


 


Statistics Statistics
18948
Online User Online2
Today Today8
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month267
LastMonth Last Month718
ThisYear This Year3,568
LastYear Last Year5,772

Research

- 2020 : VIRTUAL WORLD LEARNING MODEL USING SITUATED LEARNING TO ENHANCE COLLABORATIVE CREATIVITY OF PRE-SERVICE TEACHERS (รูปแบบการเรียนรู้ในโลกเสมือนด้วยการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์ร่วมกันสำหรับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์) Click

- นภาภรณ์ ยอดสิน และคณะ. (2561). การพัฒนากระบวนการถอดความรู้ด้านการปลูกส้มโอสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม (The Development of Capture Knowledge process of Pomelo Plantation for Pomelo Farmers in Area of Nakhon Pathom Province). วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม– ธันวาคม  2561) : 110 - 122. Click

- จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, พนม จองเฉลิมชัย และเทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2558). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน. วารสารบัณฑิตศึกษา. ปีที่ 12, ฉบับที่ 59 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) : 1-12.

- พนม จองเฉลิมชัย และเทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2557). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพัฒนาครูในระดับประถมศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น. โครงการวิจัย นครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- การศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ผู้ร่วมวิจัย)

- การพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (ผู้ร่วมวิจัย)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทความ / Journal

- 2022 : การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาสู่ความปกติในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19  Click
- 2020 : A Literature Perspective of Key Factors Influencing Creativity and Conceptual Model for Virtual Learning Team Work. Click

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการสอน

- เอกสารประกอบการสอน ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทเรียนออนไลน์

- รายวิชา 1034402 การออกแบบระบบ การจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย Click

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อื่นๆ

http://slideplayer.com/slide/7486970/