ผศ.ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง

 


Statistics Statistics
26065
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month166
LastMonth Last Month255
ThisYear This Year1,085
LastYear Last Year3,820

Research/บทความวิจัย

       เทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2566). รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านทีแพคของนักศึกษาวิชาชีพครู.  วารสารรัชต์ภาคย์.  ปีที่ 17, ฉบับที่ 51, (มีนาคม - เมษายน 2566), หน้า 303-321. TCI 1. Click

       Setkhumbong, T., Na-Songkhla, J., & Tantrarungroj, P. (2020). A Literature Perspective of Key Factors Influencing Creativity and Conceptual Model for Virtual Learning Team Work. Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS), 20(2), 427-460. Click

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทความวิชาการ

        เทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2565). การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาสู่ความปกติในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19. วารสารรัชต์ภาคย์, 15(44) (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565), 1-13 หน้า. TCI(1). Click

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำรา

      เทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2566). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. จำนวน 276 หน้า.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการสอน

    เทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2564). เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้. นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 245 หน้า.

     เทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2560). เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 218 หน้า.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทเรียนออนไลน์

    รายวิชา 1034402 การออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย Click

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อื่นๆ

    http://slideplayer.com/slide/7486970/

     - 2020 : VIRTUAL WORLD LEARNING MODEL USING SITUATED LEARNING TO ENHANCE COLLABORATIVE CREATIVITY OF PRE-SERVICE TEACHERS (รูปแบบการเรียนรู้ในโลกเสมือนด้วยการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์ร่วมกันสำหรับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์) Click

    - นภาภรณ์ ยอดสิน และคณะ. (2561). การพัฒนากระบวนการถอดความรู้ด้านการปลูกส้มโอสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม (The Development of Capture Knowledge process of Pomelo Plantation for Pomelo Farmers in Area of Nakhon Pathom Province). วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม– ธันวาคม  2561) : 110 - 122. Click

    - จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, พนม จองเฉลิมชัย และเทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2558). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน. วารสารบัณฑิตศึกษา. ปีที่ 12, ฉบับที่ 59 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) : 1-12.

   - พนม จองเฉลิมชัย และเทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2557). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพัฒนาครูในระดับประถมศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น. โครงการวิจัย นครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   - การศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ผู้ร่วมวิจัย)

   - การพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (ผู้ร่วมวิจัย)