Statistics Statistics
8836
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month240
LastMonth Last Month247
ThisYear This Year2,164
LastYear Last Year2,008

Research

- จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, พนม จองเฉลิมชัย และเทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2558). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน. วารสารบัณฑิตศึกษา. ปีที่ 12, ฉบับที่ 59 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) : 1-12.

- พนม จองเฉลิมชัย และเทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2557). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพัฒนาครูในระดับประถมศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น. โครงการวิจัย นครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- การศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ผู้ร่วมวิจัย)

- การพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (ผู้ร่วมวิจัย)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการสอน

- เอกสารประกอบการสอน ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อื่นๆ

http://slideplayer.com/slide/7486970/