Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


Statistics Statistics
6861
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month189
LastMonth Last Month179
ThisYear This Year189
LastYear Last Year2,008

          ลากผมสิ!!

Research

- จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, พนม จองเฉลิมชัย และเทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2558). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน. วารสารบัณฑิตศึกษา. ปีที่ 12, ฉบับที่ 59 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) : 1-12.

- พนม จองเฉลิมชัย และเทพยพงษ์ เศษคึมบง. (2557). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพัฒนาครูในระดับประถมศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น. โครงการวิจัย นครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- การศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ผู้ร่วมวิจัย)

- การพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (ผู้ร่วมวิจัย)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการสอน

- เอกสารประกอบการสอน ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อื่นๆ

http://slideplayer.com/slide/7486970/