ผศ.ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง

 


Statistics Statistics
26070
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month171
LastMonth Last Month255
ThisYear This Year1,090
LastYear Last Year3,820

Trainer experience

- วิทยากร ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กกิจกรรมการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การจัดทำคลิปวิดีทัศน์ ออกแบบสื่อดิจิทัล สำหรับครู/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์  วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพครูตามรายวิชาที่คุรุสภากำหนด กิจกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 17  ธันวาคม 2565 ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก (ระยะที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ) กิจกรรม การใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการครุศาสตร์และศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย และวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สำหรับบุคลากรสายวิชาการในรูปแบบ Onsite หรือ Online จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์

-วิทยากร โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ประกอบการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นครู จัดโดยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า หัวข้อการอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเชิงหรรษา ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา หัวข้อ "ศาสตร์และศิลปะการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 17 ธันวาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet

- วิทยากร โครงการอบรมการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 - 16.00 น. ด้วยระบบ Google Meet

- วิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2564

วิทยากร โครงการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เวลา 13.30 - 16.30 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วิทยากร โครงการอบรมเสริมทักษะฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ระหว่างเรียน 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต อบรมออนไลน์ กิจกรรมการสอนออนไลน์โดยใช้เกม เวลา 13.00 - 17.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2564

- วิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล วันที่ 12-13, 19-20 มิถุนายน 2564 

- วิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ศตวรรษที่ 21 (อบรมออนไลน์) ให้กับบุคลากรศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนออไลน์ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 และ 29 มิถุนายน 2563

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Infographic ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C509 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ให้กับคุณครู เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์ออนไลน์" วันที่ 8 มิถุนายน 2563

- วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 (ครูคืนถิ่น) เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์ออนไลน์" วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

- วิทยากร โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในการฝึกสอนออนไลน์ หัวข้อ  “การจัดทำแผนการเรียนการสอนออนไลน์” อบรมออนไลน์ วันที่ 18 - 19, 20 - 21, 25 - 26 พฤษภาคม 2563 / เอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยูทูบเบอร์ (YouTuber) ไทย ไอเดียดัง ได้ตังค์ได้วิว” เป็นโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาจีน วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องอบรมสัมมนาบัณฑิตศึกษา Grad 1 อาคารสำนักบริการวิชาการและงานทะเบียน บัณฑิตชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิทยากร โครงการความร่วมมือของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)" : การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 531 อาคาร A5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (NPRU Short Course Training in Tourism and Hospitality Management) ให้กับนักศึกษาจากประเทศเวียดนาม เรื่อง Information Technology for Tourism and Hospitality และการสร้างเว็บไซต์  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 100 ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการความร่วมมือของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)" : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0 (Classroom Management) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร A5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการปฐมวัยก้าวทันเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน และ จัดทำแผ่นพับนำเสนอผลงาน วันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 

วิทยากร โครงการปฐมวัยก้าวทันเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอนุบาล 1 อาคารศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการปฐมวัยก้าวทันเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอนุบาล 1 อาคารศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอนุบาล 1 อาคารศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย Stop Motion สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องอนุบาล 1 อาคารศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเกมและแบบทดสอบสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องอนุบาล 1 อาคารศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality Technology) สำหรับคุณครูวันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2561 ณ ห้อง Grad 1 ชั้น 3 สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221 โรงเรียนราชินีบูรณะ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวและคำศัพท์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์นิทาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมพื้นฐานภาพเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอนุบาล 1 อาคารศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ด้วยสื่อการเรียนรู้บนโลกเสมือน (Virtual World) และการสร้างเครื่องมือเพื่อวัดผล วันที่ 9 - 10, 16 - 17 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560

ภาพบรรยากาศและผลงานของคุณครู

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ด้วยสื่อการเรียนรู้บนโลกเสมือน (Virtual World) และการสร้างเครื่องมือเพื่อวัดผล วันที่ 19 - 20, 26 - 27 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560

- วิทยากร โครงการปฐมวัยก้าวทันเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560

- วิทยากร โครงการบริการความรู้สู่โรงเรียนในกระบวนการสอนรายวิชาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์” กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

- วิทยากร โครงการบริการความรู้สู่โรงเรียนในกระบวนการสอนรายวิชาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR” วันที่ 20-22 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ LMS ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน วันที่ 5 เมษายน 2560

ฯลฯ