Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


Statistics Statistics
6866
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month194
LastMonth Last Month179
ThisYear This Year194
LastYear Last Year2,008

          ลากผมสิ!!

Trainer experience

- วิทยากร โครงการความร่วมมือของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)" : การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 531 อาคาร A5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (NPRU Short Course Training in Tourism and Hospitality Management) ให้กับนักศึกษาจากประเทศเวียดนาม เรื่อง Information Technology for Tourism and Hospitality และการสร้างเว็บไซต์  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 100 ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการความร่วมมือของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)" : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0 (Classroom Management) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร A5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการปฐมวัยก้าวทันเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน และ จัดทำแผ่นพับนำเสนอผลงาน วันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 

วิทยากร โครงการปฐมวัยก้าวทันเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอนุบาล 1 อาคารศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการปฐมวัยก้าวทันเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอนุบาล 1 อาคารศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอนุบาล 1 อาคารศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย Stop Motion สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องอนุบาล 1 อาคารศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเกมและแบบทดสอบสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องอนุบาล 1 อาคารศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality Technology) สำหรับคุณครูวันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2561 ณ ห้อง Grad 1 ชั้น 3 สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221 โรงเรียนราชินีบูรณะ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวและคำศัพท์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์นิทาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมพื้นฐานภาพเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอนุบาล 1 อาคารศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ด้วยสื่อการเรียนรู้บนโลกเสมือน (Virtual World) และการสร้างเครื่องมือเพื่อวัดผล วันที่ 9 - 10, 16 - 17 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560

ภาพบรรยากาศและผลงานของคุณครู

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ด้วยสื่อการเรียนรู้บนโลกเสมือน (Virtual World) และการสร้างเครื่องมือเพื่อวัดผล วันที่ 19 - 20, 26 - 27 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560

- วิทยากร โครงการปฐมวัยก้าวทันเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560

- วิทยากร โครงการบริการความรู้สู่โรงเรียนในกระบวนการสอนรายวิชาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์” กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

- วิทยากร โครงการบริการความรู้สู่โรงเรียนในกระบวนการสอนรายวิชาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR” วันที่ 20-22 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ LMS ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน วันที่ 5 เมษายน 2560

ฯลฯ