ผศ.ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง

 


Statistics Statistics
26067
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month168
LastMonth Last Month255
ThisYear This Year1,087
LastYear Last Year3,820

รายวิชาที่สอนและเคยสอน (Courses)


1. รหัสและชื่อรายวิชา (เคยรับผิดชอบสอน)

          1032602         การจัดการทางเสียงด้วยคอมพิวเตอร์  (Sound Management by Computer)

     คำอธิบายรายวิชา

          พัฒนาการ ความสำคัญ หลักการจัดห้องปฏิบัติการทางเสียง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเสียง การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง ฝึกผลิตรายการด้วยคอมพิวเตอร์และการใช้ห้องปฏิบัติการทางเสียง


2. รหัสและชื่อรายวิชา (เคยรับผิดชอบสอน)

          1032501         การผลิตรายการโทรทัศน์ (Television Program Production)

    คำอธิบายรายวิชา

          พัฒนาการและคุณค่าของโทรทัศน์ หลักการถ่ายภาพเคลื่อนไหว อุปกรณ์การถ่ายภาพเคลื่อนไหว  การสื่อความหมายด้วยภาพเคลื่อนไหว กระบวนการผลิต และการนำรายการโทรทัศน์ไปใช้  การวางแผนและดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเพื่อการเรียนการสอน  ฝึกผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการเรียนการสอน


 3. รหัสและชื่อรายวิชา            

            1034402    การออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย (Learning Management System Design on Network)

     คำอธิบายรายวิชา

          เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ศิลปะและมโนทัศน์การออกแบบระบบการสอนบนเครือข่าย การพัฒนาระบบการสอนบนเครือข่าย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างระบบการสอนบนเครือข่าย ภาษาสคริปต์ที่ใช้สำหรับการผลิตระบบการสอนบนเครือข่าย ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างระบบการสอนบนเครือข่าย


4. รหัสและชื่อรายวิชา            

              1131104    เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Communication Technology for Education)

    คำอธิบายรายวิชา

          การทำงานของระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การทำงานของอินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเวิลด์ไวด์เว็บ การประชุมทางไกล การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาและค้นคว้าทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และฝึกรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 


5. รหัสและชื่อรายวิชา            

               1032502    โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา (Computer Software Package for Education)

   คำอธิบายรายวิชา

          พัฒนาการ แนวคิด โครงสร้างการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในวงการศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรมสำเร็จรูป


6. รหัสและชื่อรายวิชา

           1032201        ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า  (English for Research)

    คำอธิบายรายวิชา

          การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษทางอินเทอร์เน็ต อ่านและแปลข้อความในสื่อสารสนเทศรูปแบบต่างๆ


7.  รหัสและชื่อรายวิชา

            1033201      ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  (English for Educational Technology and Innovation)    

     คำอธิบายรายวิชา

          ขอบข่าย ความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศัพท์เฉพาะทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ การอ่านและแปลข้อความในสื่อสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปลข้อความในสื่อสารสนเทศรูปแบบต่างๆ 


8. รหัสและชื่อรายวิชา

          1032303        ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Computer System and Information Technology)

    คำอธิบายรายวิชา

          พัฒนาการคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารและการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การบริหารและจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานของอินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายข้อมูล การประชุมทางไกล อินเทอร์เน็ตในวงการศึกษาไทยเพื่อพัฒนาและการค้นคว้าทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต


9. รหัสและชื่อรายวิชา

          1131103     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

    คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต การใช้ การประเมิน การปรับปรุง และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้


10.  รหัสและชื่อรายวิชา (เคยรับผิดชอบสอน)

        1133502     การสร้างสรรค์และประดิษฐ์สื่อการศึกษา   (Creativity and Production of Educational Media)

    คำอธิบายรายวิชา

       ความหมายของงานสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษาประเภท ต่าง ๆ เน้นความคิดสร้างสรรค์โดยให้สัมพันธ์กับรูปแบบและเนื้อหาการนำสื่อสร้าง สรรค์หรืองานประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  ฝึกออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา


11การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (เคยสอนร่วม)

          ความหมาย ความสำคัญของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการนำเสนอวิธีการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ การนำเสนอ ปฏิบัติการออกแบบ สร้าง และนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ สำหรับการเรียนการสอน และการเผยแพร่