ผศ.ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง

 


Statistics Statistics
26069
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month170
LastMonth Last Month255
ThisYear This Year1,089
LastYear Last Year3,820

Education


2563 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2550 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Education History


2020 : Doctor of Philosophy Program in Educational Technology and Communications, Faculty of Education, Chulalongkorn University. GPA. 4.00, with Thesis titled "A Virtual World Learning Model Using Situated Learning to Enhance Collaborative Creativity of Pre-service Teachers." Thesis Click

2009 – 2011 : Silpakorn University, Master’s Degree in Educational Technology. GPA. 3.97, with Thesis titled "Effect of e-Learning Using Collaborative Learning Via Social Media on Competency of Using Information and Communication Technology of Undergraduate Educational Students."  Thesis Click

2008 : Certificate III in Information Technology (Multimedia),Central College, Australia.

2007 – 2008 : Intensive General English Course at Lloyds International College, Australia. 

2004 – 2007 : University of Mahasarakham, Bachelor of Informatic Science Degree, With a major in Mass
Communication.Thailand. 

1998 – 2003 : Satit Mahasarakham University Demonstration School, Mahasarakham, Thailand.