อาจารย์ ดร ธีรวุธ  ธาดาตันติโชติ

(Theerawoot  Thadatontichok)

Statistics Statistics
1480
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month18
LastMonth Last Month61
ThisYear This Year1,369
LastYear Last Year111

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

     กฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แนวทางการนำกฎหมายมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)

    วัตถุประสงค์ทั่วไป

        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติในกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้องและที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม                   

       1. อธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายไทย

       2. บอก อธิบาย สาระสำคัญ เจตนารมณ์ของการออกกฎหมายการศึกษา และประโยชน์ของการบังคับใช้กฎหมายการศึกษานั้น ๆ ได้ถูกต้อง

       3. ศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอบทบัญญัติในกฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

       4. อภิปรายสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาไทย โดยนำบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้