อาจารย์ ดร ธีรวุธ  ธาดาตันติโชติ

(Theerawoot  Thadatontichok)

Statistics Statistics
1482
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month20
LastMonth Last Month61
ThisYear This Year1,371
LastYear Last Year111

ประวัติการศึกษา

    พ.ศ. 2531    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

    พ.ศ. 2535    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา  จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    พ.ศ. 2554    การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ