อาจารย์ ดร ธีรวุธ  ธาดาตันติโชติ

(Theerawoot  Thadatontichok)

Statistics Statistics
1266
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month49
LastMonth Last Month614
ThisYear This Year1,155
LastYear Last Year111

ประวัติการศึกษา

    พ.ศ. 2531    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

    พ.ศ. 2535    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา  จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    พ.ศ. 2554    การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ