อาจารย์ ดร ธีรวุธ  ธาดาตันติโชติ

(Theerawoot  Thadatontichok)

Statistics Statistics
2652
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month103
LastMonth Last Month106
ThisYear This Year1,056
LastYear Last Year1,485

ประวัติการศึกษา

    พ.ศ. 2531    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

    พ.ศ. 2535    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา  จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    พ.ศ. 2554    การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ