อาจารย์ ดร ธีรวุธ  ธาดาตันติโชติ

(Theerawoot  Thadatontichok)

Statistics Statistics
1720
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month124
LastMonth Last Month134
ThisYear This Year124
LastYear Last Year1,485

ประวัติการศึกษา

    พ.ศ. 2531    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

    พ.ศ. 2535    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา  จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    พ.ศ. 2554    การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ