นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย

https://lms.npru.ac.th/course/index.php?categoryid=110