ธีร์ คำหอม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ดิจิทัลอาร์ต (Digital Art)

คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ประวัติการศึกษา (Education)

ระดับการศึกษา                          มหาวิทยาลัย                                             ปีพ.ศ.                                          สาขาวิชา

ปริญญาโท                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                2555-2557                                  ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
ปริญญาตรี                                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                       2552-2555                                  ดิจิทัลอาร์ต (Digital Arts)
มัธยมศึกษา                               โรงเรียนภัทรญานวิทยา                              2548-2550                                  วิทย์-คณิต 

 

เกียรติประวัติ (glorious biography)

- แสดงนิทรรศการ "ศิลปนิพนธ์" โดยนักศึกษาศิลปะมหาบัณทิต สาขาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก ปีพ.ศ. 2556
- รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลพิเศษขวัญใจมหาชน โครงการ Animation Films Festival #1 จากผลงาน Animation เรื่อง The Cube ปีพ.ศ. 2556
- แสดงนิทรรศการ Control ณ หอศิลป์วัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2555
- แสดงผลงานการ์ตูนเรื่อง "เสือ" ในโครงการ "ห้องเรียนประชาธิปไตย" ของร้านหนังสือ Book Republic ปีพ.ศ. 2555
- รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม และรางวัลพิเศษสาขาแอนิเมชั่นโครงการ movie mania awards 11 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงาน           Animation เรื่อง The Cube ปีพ.ศ. 2554
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ประเภทหนังสั้ น โครงการ movie mania awards 9 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2552 จากภาพยนตร์เรื่อง Reverse
- รางวัลรองชนะเลิศของโครงการ digital art& content ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีพ.ศ. 2551
- ชนะเลิศโครงการประกวดหนังสัน้ ในหัวข้อ “นาฎกรรมแห่งชีวิตหลังซึนามิ” ถ้วยสมเด็จพระเทพฯ ของมูลนิธิรักไทย ปี พ.ศ. 2550 จากภาพยนตร์เรื่อง "ทรง       กลมนามธรรมแห่งท้องทะเล"

 

ประสบการณ์และผลงาน (Experiences)

ตัวอย่างผลงาน Animation

https://www.youtube.com/watch?v=EIKDYTUWGLc

ตัวอย่างผลงาน flim

https://www.youtube.com/watch?v=OdxfDXJ30LE

- เป็นวิทยากรสอนการถ่ายภาพเบือ้ งต้น ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลแม่นะ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2557

- เป็นอาสาสมัคร GNC (Good news corps) รุ่นที่ 8 ของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ IYF(International Youth Fellowship) ณ ประเทศอินเดีย ปีพ.ศ.2557

- คุมนักศึกษาปริญญาตรีชัน้ ปีที่ 3 ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไปทัศนะศึกษาถ่ายภาพ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ปีพ.ศ.2557

- สอนพิเศษ วิชาประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ดนตรี การงาน สุขศึกษา พละศึกษา และทัศนศิลป์ นักเรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ปีพ.ศ.2556-2557

- สอนพิเศษศิลปะ ระดับประถมศึกษา ปีพ.ศ.2555-2557

- สร้างผลงานศิลปะ Street Art ให้กับ U&ME Studio duo ปีพ.ศ.2557

- เขียนบทความประกอบนิทรรศการให้กับกลุ่มนักศึกษาศิลปะระดับปริญญาโท ในนิทรรศการ "ก่อ ร่าง พราง ตน" ปีพ.ศ.2557

- รวมเล่มหนังสือการ์ตูน "Moo no tone" การ์ตูนสีและภาพประกอบ ความยาว 220 หน้า ส่งร้านหนังสือทางเลือกของจังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2557

- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ จิตวิทยาในงานศิลปะ โดยอาจารย์รับเชิญ อ.สมพร รอดบุญ ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2556

- สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ Conceptual Art โดยอาจารย์รับเชิญ อ.อุทิศ อติมานะ ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2556

- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ สุนทรียศาสตร์หลังสมัยใหม่ โดยอาจารย์รับเชิญ อ.วัฒนะ วัฒนาพันธ์ุ ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2556

- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ Sound Art โดยอาจารย์รับเชิญ อ.สมพร รอดบุญ และอาจารย์พิเศษ ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2556

- ส่งผลงานการ์ตูน ในโครงการ Ptt Comic contest # 2 (plastic story) ปีพ.ศ.2556

- นำเสนองานวิเคราะห์ผลงานศิลปะ FOREVER BICYCLES (2006), SUNFLOWER SEEDS(2010),FAIRYTALE(2007), ของศิลปิน "AI WEI WEI" ปีพ.ศ.2556

- เข้าร่วมโครงการ "ห้องเรียนประชาธิปไตย" ของร้านหนังสือ Books Republic และร่วมแสดงผลงานเชิงวิชาการและ ทำหนังสือในโครงการเดียวกันนี้ ในผลงาน   Comic เรื่อง "เสือ" ปีพ.ศ.2556

- แสดงผลงาน Sound Art ปฏิสัมพันธ์กับผลงานศิลปะ "เสียง สถานที่ลึกลับที่ เกิดขึ้น เพียงชั่ว คราว (Sound of ephemeral)" ปีพ.ศ.2556

- แสดงดนตรีแนว Experimental Art ในวันเปิดนิทรรศการศิลปะของศิลปินอิสระในจังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2556

- ร่วมเขียนบทภาพยนตร์สั้นให้กับกลุ่มคนทำหนังอิสระ ของจังหวัดเชียงใหม่

- ส่งผลงานภาพประกอบและแสดงผลงานภาพประกอบผ่านเว็ปไซต์ www.Threadless.com ปีพ.ศ.2555-2556

- ออกแบบลายเสื้อนักศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2555

- แสดงนิทรรศการ VISUAL ART CREATION PROJECT ของกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2555

- ร่วมส่งบทภาพยนตร์สัน้ ของกรมราชทัณ หัวข้อ "1 ทศวรรษกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ" ปีพ.ศ.2555

- ร่วมส่งผลงาน Stop motion ส่งเสริมการเรียนรู้ของ TK Park อุทยานการเรียนรู้ ปีพ.ศ.2555

- ร่วมส่งบทภาพยนตร์แอนิเมชนั่ "รู้ทันโรคติดต่อ" ของ สสส. ปีพ.ศ.2554

- เป็นกรรมการตัดสิน ผลงานภาพยนตร์สั้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2553