สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะ                                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                          ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต

ภาษาอังกฤษ                      Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Digital Art Design

 

ปรัชญาหลักสูตร

                         มุ่งผลิตบัณฑิตให้ความรู้และมีความสามารถในการผลิตงานสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

 

ความสำคัญ

                         หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต มุ่งพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมดิจิทัลอาร์ตคอนเทนต์ พัฒนาความรู้ งานวิจัย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านดิจิทัลอาร์ตแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเข้าสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อสังคมโดยทั่วไป