Mr.Thanawat Dokchan

Tourism and hotel Program
Faculty of Humanities and Social Sciences


Nakhon Pathom Rajabhat University
85 Malaiman Road, Muang,
Nakhon Pathom 73000 Thailand.


 


Statistics Statistics
4469
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month96
LastMonth Last Month54
ThisYear This Year96
LastYear Last Year1,387
 

ชื่อ – นามสกุล : นายธนวรรษ ดอกจันทร์ (Mr.Thanawat Dokchan)

ประวัติการศึกษา

2016 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (รางวัลเรียนดี) 
            คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสตร์ 
            
Master of Arts Program in Integrated Tourism Management
             School of Tourism Management National Institute of Development Administration

 

 

2012 : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการการท่องเที่ยว 
            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
            Bachelor of Arts Program in Tourism Management
            Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

 


 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

 1. วิทยากรงานเสวนาวิชากร หัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (2560) 
 2. วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทา “แนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ตามการดาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (2560)
 3. วิทยากรการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2558 -2560)
 4. วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Supervisors รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 10 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555 -2559) 
 5. วิทยากรหลักสูตรผู้นำและนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2557) 

 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

 1. ผู้ช่วยวิจัย : แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี พ.ศ. 2555-2559 (2559)
 2. ผู้ช่วยวิจัย : โครงการศึกษาแนวทางการประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนและพัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 (2559)
 3. ผู้วิจัย : การพัฒนาตัวบางชี้มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทย (2558)
 4. ผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม : การพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนใน พื้นที่พิเศษเลย งบประมาณองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง (2557)
 5. ผู้ช่วยวิจัย : โครงการวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (2557)
 6. ผู้ช่วยวิจัย : โครงการแนวทางการปรับใช้ผ้าพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่บ้านบ้านนาตาโพ จังหวัดอุทัยธานี (2555)
 7. ผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม : มาตรฐานการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน โดยงบประมาณของ IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2555)
 8. ผู้วิจัย : แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำซับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2554)
 9. ผู้วิจัย : แนวทางการจัดการบริการทางการท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2554)
 10. ผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม : แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม: นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) โดยงบประมาณของ กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ (2553)