อาจารย์เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ

สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะ วิทยาการจัดการ

Statistics Statistics
1133
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month69
LastMonth Last Month82
ThisYear This Year69
LastYear Last Year519

ปริญญาตรี คณะศิปกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโท Master of Business Administration (International Business) University of Wales