อาจารย์เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ

สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะ วิทยาการจัดการ

Statistics Statistics
848
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month27
LastMonth Last Month70
ThisYear This Year303
LastYear Last Year503

ปริญญาตรี คณะศิปกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโท Master of Business Administration (International Business) University of Wales