ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  ไชยะธน

ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Assist.Prof.Suwanna  Chaiyathon

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  85 ถ.มาลัยแมน  อ.เมือง  จ.นครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์  034261064 ต่อ 3226