ติดต่อ (Contact)

 • สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
  สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
  เบอร์โทรศัพท์ : 03-4109300 แฟกซ์ : 034-261048 

  อีเมล์ : sutarat@npru.ac.th

 

 • Sutarat Chaonafang
  Software Engineering Program. Faculty of Science and Technology
  Nakhon Pathom Rajabhat University

  Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand 
  Tel : 0 3410 9300 Fax : 0 3426 1048 

  E-mail : sutarat@npru.ac.th