หนังสือ (Book)

 • มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองกฏหมาย และสิ่งแวดล้อม
 • โครงการบูรณาการ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

   

 

 

 

 


งานวิจัย (Researchs)
 

 • การสร้างชุมชนต้นแบบ ด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

 

 

 • การติดตามและประเมินผล การนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับอบรม จากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

 

 

 • รายงานวิจัยโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตำรวจ ประจำปีการงบประมาณ 2557
 • การติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม
  จากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม พ.ศ.2557