ตารางสอน (Schedule)

ปีการศึกษา 2558 / 2

ปีการศึกษา 2558 / 1

ปีการศึกษา 2557 / 1


7103102  กฎหมายและจริยธรรมสำหรับคอมพิวเตอร์  2(2-0-4)  56/36
7153204  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)  55/50
7132402  การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 56/42
56/44
7142302  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 56/33
56/34

ปีการศึกษา 2556 / 3


4000117 ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  56/60 

ปีการศึกษา 2556 / 2


7122701   ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 56/43
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  55/23 
7131304  ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 56/44 
7153204  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 54/94
7131304  ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 56/41 

ปีการศึกษา 2556 / 1


7131304  ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 54/48
4141401  ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 56/16
7103102  กฎหมายและจริยธรรมสำหรับคอมพิวเตอร์  2(2-0-4)  55/50
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 55/106
16.5
16.6 
7131401  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5 56/46 
56/43
56/44