สุธารัตน์ ชาวนาฟาง (Sutarat Chaonafang)


ที่อยู่ (Address)
●  สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
    สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
●  Sutarat Chaonafang
    
Software Engineering Faculty of Science and Technology
    Nakhon Pathom Rajabhat University
    85 Moo 3, Malaiman rd. Mueang District, Nakhon Pathom 73000, Thailand


การศึกษา (Educations)
 วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
     B.S. (Information Technology) at Kasetsart University Kamphaeng saen campus
●  วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
     M.S. (Information Technology) at Ramkhamhaeng University

 

ตำแหน่ง (Positions)

2553 : อาจารย์ภาคเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
 2556 : อาจารย์สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 

ปัจจุบัน

 อาจารย์สังกัดสาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
   คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม


                 I’m the lecturer in Software Engineering program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU), Nakhon Pathom, Thailand. My most important qualifications is good attention and patience. When I start to do anything I will go on until the job is done. I am easy going. I can get along with anybody. My hobbies are surfing the internet, photography, cooking and reading books. They’re all have a lot of knowledge.