คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ความรู้ทางนิเวศวิทยาที่ใช้กับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สถานภาพของทรัพยากร การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน สภาพมลพิษ ผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกันและการบำบัดสภาพมลพิษ การจัดการสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก
 

Students are able to get the knowledge of basic Environmental Science and ecological concepts related to Environmental Science. They are able to understand the status of resources, pollution and their effects and how to conserve and sustainably manage on both resources and  environmental pollution control and management. In addition, they are able to get and be aware of the environmental situation of the World.