ชื่อ-สกุล

 ผศ.ดร. สุรัตนา  เศรษฐชาญวิทย์
 Asst. Prof. Surattana                                                         Settacharnwit
สังกัด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                         Science Program                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology Faculty
ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Rajabhat Nakhon Pathom University
85 ถนนมาลัยแมน จังหวัดนครปฐม
85 Malaiman Rd. Nakhon Pathom  73000  โทรศัพท์   ที่ทำงาน/Office: 034-261065

โทรสาร/Fax: 034-26106
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  surattana@npru.ac.th

    

Educational Background

Bachelor of Education (B.Ed. Science) Srinakharinvirot Patumwan, Bangkok, Thailand

Master of Science (MS.D. Environmental Science) Kasetsart University. Bangkok, Thailand

Doctor of Philosophy (Ph.D. Environmental Sciences) University of Technology, Sydney, Australia

Work Experience

1993-2002       Lecturer at Sakon Nakhon Rajabhat Institute

2003-2006       Lecturer at Nakhon Pathom Rajabhat University

2006-Present   Asst. Prof. at Nakhon Pathom Rajabhat University

Research Experience and Interest

Water pollution

Eutrophication