คำอธิบายรายวิชา

ฝึกผู้เรียนให้ใช้ทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพในการอ่านข้อความ บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาการ ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในประโยชน์ การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ และฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ รายงาน รายงานวิจัย ภาคนิพนธ์ บทคัดย่อ เพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

Train students in Science communication using English skill integration. This includes practicing in reading, writing and referencing articles for academic purposes and continuing of a higher degree education

ยินดีต้อนรับเข้าสู่.........

รายวิชา 1500118 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2

สำหรับรายวิชานี้ ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ และทดลองสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยภาษาอังกฤษ....... 

 

สัปดาห์ที่

สาระการเรียนรู้

1-2

ทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษ

          ++++ในแต่ละสัปดาห์ที่เรียนจะมีการสอบย่อย การฟัง (listening) 
การอ่าน (reading) หรือ การเขียน (writing)++++

การบ้านชิ้นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-2) Assignment

สื่อ/website/เอกสารประกอบการสอน

               โครงสร้างพื้นฐานของประโยคภาษาอังกฤษ 

I would like to express to the book writers, Schachter, N., Clark, A.T., Jr. & Schneiter, K. (1999), my deepest gratitude for the very succinct and helpful English lesson on “Parts of Speech”.

Listening Comprehension

I would like to express to the web writer, Randall Davis, my deepest gratitude for the very succinct and helpful English listening comprehension.:http://www.esl-lab.com/ 

              การแต่งประโยคโดย WHs QuestionFile

การสร้างประโยคความเดียวให้ยาวขึ้นโดย who, what, where, when, how and why

ครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ซับซ้อน

I would like to express my deepest gratitude to the writers (Randy Rambo) for the very succinct and helpful English lesson on “Sentences: Simple, Compound and Complex). www2.ivcc.edu/rambo/eng1002/sentences.htm              

3-4

ทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ต่อ)

++++ในแต่ละสัปดาห์ที่เรียนจะมีการสอบย่อย การฟัง (listening) 
การอ่าน (reading) หรือ การเขียน (writing)++++

สื่อ/website/เอกสารประกอบการสอน

โครงสร้างพื้นฐานของประโยคภาษาอังกฤษ

I would like to express to the book writers, Schachter, N., Clark, A.T., Jr. & Schneiter, K. (1999), my deepest gratitude for the very succinct and helpful English lesson on “Parts of Speech”.

      Listening Comprehension 

I would like to express to the web writer, Randall Davis, my deepest gratitude for the very succinct and helpful English listening comprehension.:http://www.esl-lab.com/     

     โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ซับซ้อน

I would like to express my deepest gratitude to the writers (Randy Rambo) for the very succinct and helpful English lesson on “Sentences: Simple, Compound and Complex). www2.ivcc.edu/rambo/eng1002/sentences.htm

5-7

การฝึกเขียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการทดลองสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

++++ในแต่ละสัปดาห์ที่เรียนจะมีการสอบย่อย การฟัง (listening) การอ่าน (reading) หรือ การเขียน (writing)++++

           ห้ามใช้โปรแกรมแปลภาษาใด ๆ ในการผึกเขียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หากมีการใช้ใด ๆ เช่นอ้างว่าค้นความหมายคำศัพท์ ถือว่าผิดข้อตกลง นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินการทดลองสอนในรายวิชานี้)  การค้นความหมายคำศัพท์ให้ใช้ Dictionary

สื่อ/website/เอกสารประกอบการสอน

Classroom Language 1

I would like to express to the web writers my deepest gratitude for the very succinct and helpful "Classroom Language".

Classroom Language 2

I would like to express to the website my deepest gratitude for the very succinct and helpful " Classroom Language" .

Classroom Language3

I would like to express to the website my deepest gratitude for the very succinct and helpful " Classroom Language".

ตัวอย่างใบกิจกรรมวิทยาศาสตร์