SURAPONG PRASERTSAK

Center for Visual Communication Design

Faculty of Humanities and Social Sciences 
Contact No: (+66) 34 109 300  #741
Mobile : (+66) 866680803
E-mail:saho_design@hotmail.com
Address: Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand.


Statistics Statistics
4986
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month93
LastMonth Last Month42
ThisYear This Year264
LastYear Last Year638

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


ข่าวภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

[28-07-2015] คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มรน. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 
[28-07-2015] มรน. จัดเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ 
[28-07-2015] มรน. จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
[28-07-2015] อธิการบดี มรน.ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
[15-07-2015] ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
[13-07-2015] การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2558
[13-07-2015] มรน. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
[13-07-2015] ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำคู่มือประชาชนฯ
[07-07-2015] จัดยิ่งใหญ่ ศิษย์เก่า มรน. คืนสู่เหย้า 78 ปีชาวชมพู - แดง
[07-07-2015] งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ข่าวภาพและกิจกรรมหน่วยงาน
[28-07-2015] คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ บริการวิชาการแก่เยาวชนในท้องถิ่น โรงเรียนหุบรัก จ.นครปฐม 
[27-07-2015] คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (ระดับคณะ) 
[27-07-2015] คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการอาเซียนโรงเรียนวัดวังตะกู 
[27-07-2015] สาขาวิชาการจัดการทั่วไป นำนักศึกษาปี 1 เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์ฯ 
[20-07-2015] ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
[20-07-2015] สถาบันภาษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
[13-07-2015] สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมดำเนินกิจกรรม ตลาดสุขใจ วัฒนธรรมสุขศิลป์
[13-07-2015] สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
[07-07-2015] มรน. ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จัดอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอมีและต่อใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 13
[02-07-2015] อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พัฒนาห้องสมุดวัดหทัยนเรศวร์
คนดีศรีราชภัฏ
[10-05-2015] Center of Excellence in Glass Technology and Materials Science (CEGM) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[06-05-2015] นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชยแผนธุรกิจระดับประเทศ
[06-05-2015] นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต ชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ