Statistics Statistics
2527
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month44
LastMonth Last Month146
ThisYear This Year812
LastYear Last Year712

3543101 การบริการการตลาด (Marketing Management)

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการตลาด กระบวนการบริหารการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์ตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ

 

3612104 การบริหารจัดซื้อ (Purschasing Management)

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ และหลักการจัดซื้อ การบริหารการจัดซื้อ นโยบายรูปแบบ ระเบียบ จำนวนและระยะเวลาการสั่งซื้อ วิธีการซื้อ

 

3614902 การวิจัยด้านโลจิสติกส์

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางโลจิสติกส์ ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ผลงานวิจัย การเสนอรายงานผลงานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์