อาจารย์สุประภา  วิวัฒนิวงศ์

 

 

 

Statistics Statistics
5513
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month89
LastMonth Last Month109
ThisYear This Year947
LastYear Last Year1,283

ปริญญาโท

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น