อาจารย์สุประภา  วิวัฒนิวงศ์

 

 

 

Statistics Statistics
4694
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month128
LastMonth Last Month98
ThisYear This Year128
LastYear Last Year1,283

ปริญญาโท

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น