ผลงานวิชาการและงานวิจัย

  • C Suphitcha . Evolving Software Model to Prevent Database Attacking for Website. The 3rd International Conference on Sciences and Social Sciences 2013, July 18-19,2013 .Rajabhat Maha sarakham University
     
  • สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง, จักรพันธ์ รอดพ่วง. (2557). ระบบบันทึกพฤติกรรมผู้ใช้และการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบระยะไกลเพื่อการประหยัดพลังงาน. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ CIT&UniNoms 2014. 30 มกราคม 2557(หน้า 111-114): มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.
  • สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง, อาคม บุญนาวงษ์ , ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน. (2558). การพัฒนารูปแบบการติดตั้งระบบ eDLTV เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์แบบพกพาโดยระบบปฏิบัติการเดเบียน. การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 7-8 พฤษภาคม 2558 (หน้า 153-154)

  • สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง , ฐิติวัสส์ ศรีชัย (2559). การพัฒนาระบบธนาคารความดีออนไลน์โดยใช้กระบวนการ RAD. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6: 2559 “45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช้นวัตกรรมสังคม” “45th Anniversary of PKRU Educating, Developing Research, Social Innovation” 12-13 2559 (147-148)