รายชื่อวิชา  4000117  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     หน่วยกิต 3(3-0-6)
                                 
English for Computer 1       
คำอธิบายรายวิชา 
                                 ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
มคอ.3 download
 
 

รายชื่อวิชา  7151001 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1         หน่วยกิต 3(3-0-6)
                              
English for Computer 1       
คำอธิบายรายวิชา

                      ศัพท์ สำนวน และภาษาเฉพาะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   การสนทนา การนำเสนอและเขียนรายงานจากการสร้างสถานการณ์การทำกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากบทความ   นิตยสารออนไลน์  ในสาขาคอมพิวเตอร์ และการจัดทำสรุปรายงาน  

มคอ. 3 

 

รายชื่อวิชา  7151002 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2    หน่วยกิต 3(3-0-6)
                             
English for Computer 2

คำอธิบายรายวิชา
                      
พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ   การสมัครงาน การอ่านตำราวารสาร และเขียนรายงานทางด้านคอมพิวเตอร์

มคอ. 3  download

 


รายชื่อวิชา 7101401 คณิตศาสตร์ดีสครีต                    หน่วยกิต 3(3-0-6)
                           
Discrete Mathematics

คำอธิบายรายวิชา      เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์   ความสัมพันธ์เวียนเกิด   ทฤษฎีกราฟ  ต้นไม้   ข่ายงาน

มคอ.3 download


รายชื่อวิชา 7151402  คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์  หน่วยกิต 3(3-0-6)
                              Mathematics for Computer   

คำอธิบายรายวิชา   
                               พีชคณิตเชิงเส้นว่าด้วยเมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์  การแก้สมการโดยใช้เมตริกซ์และ    ดีเทอร์มิแนนต์ แคลคูลัสเบื้องต้นว่าด้วยลิมิต ความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์แบบต่างๆ  ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด  อินทิกรัลและการหาคำตอบ  การใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์

มคอ. 3 downloadรายชื่อวิชา 7151402  การบริหารจัดการฐานข้อมูล  หน่วยกิต 3(3-0-6)
                             Database Management

คำอธิบายรายวิชา