ที่อยู่ (Address)
● อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
  สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

● Miss Suphitcha Chanrueang
  Software Engineering Faculty of Science and Technology
  Nakhon Pathom Rajabhat University
  85 Moo 3, Malaiman rd. Mueang District, Nakhon Pathom 73000, Thailand

ติดต่อ (Contact

  suphitcha@npru.ac.th


การศึกษา (Educations) B.S. (Information System) at Rajamangala University of Technology 
               Tawan-Ok : Chakrabongse Bhuvanarth Campus

● M.S. (Information Technology) at Mahanakorn University of Technology

Full time studying Ph.D. (Information Technology Management) at Mahidol University

 

ตำแหน่งปัจจุบัน (Curent Position)

  อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

* คำว่าให้ไม่สิ้นสุด *