ศุภธิดา จันทร์บุรี

 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  คณะพยาบาลศาสตร์
Statistics Statistics
1380
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month2
LastMonth Last Month40
ThisYear This Year216
LastYear Last Year326

 

ชื่อ นางสาวศุภธิดา  นามสกุล จันทร์บุรี

วัน/เดือน/ปี เกิด 12 มิถุนายน 2533  

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 095-6300229

E-mail suphatidajib@gmail.com

กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่


ประวัติการศึกษา  

การศึกษาระดับ สถาบันการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่)
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนเรศวร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต


ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่งงาน
2557 - 2560 หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พยาบาลวิชาชีพ
2562 - ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารย์

 

ความมุ่งหวังในการทำงานที่คณะพยาบาลศาสตร์  

ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาด้านการเรียนรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ของวิชาชีพการพยาบาล และก้าวสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ