เกี่ยวกับผู้สอน                   

นายศุภกฤษ นาคป้อมฉิน (Mr.Supakit Nakpomchin)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม

 

ความสนใจด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

-การเขียนโปรแกรมประยุกต์ให้สามารถทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

-ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

-การใช้เว๊ปเทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ความสนใจในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
-การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สร้างขึ้นเอง

-การเขียนโปรแกรมเพื่อทำการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ฝังตัวกับเครื่องคอมพิวเตอร์

-การออกแแบบระบบฝังตัวและการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบฝังตัวเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน

-การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือให้มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฝังตัว