Statistics Statistics
4240
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month46
LastMonth Last Month82
ThisYear This Year699
LastYear Last Year724

Please Follow : Joker_Sunha

 

การบริการทางวิชาการ

วิทยากรร่วมเสวนาให้ความรู้แก่เยาวชน  เรื่อง "การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับเยาวชน"

ในฐานะอดีตยุวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักโฆก  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล

21 - 22 ธันวาคม 2557

 

 

วิทยากรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ  "เสวนาเรื่องภาษาและวัฒนธรรม"

สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

19 มีนาคม 2558

 

 

วิทยากรโครงการปฏิบัติการเปิดประตูความรู้สู่อาเซียนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางเลน  จังหวัดนครปฐม