ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2671
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month31
LastMonth Last Month47
ThisYear This Year449
LastYear Last Year771

Proceeding

คชาภรณ์ นาคอ่อน และสุคนธา จันทาพูน.(2560).การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง รณรงค์การแปรงฟัน. The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017. 20 – 22 April 2017 หน้า34

สุพรรณ  ตันติอำนวยและ สุคนธา  จันทาพูน (2560).การพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017. 20 – 22 April 2017 หน้า167-171

ภควัต  ภาวสุทธิ์ และสุคนธา  จันธาพูน (2560). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3มิติ เรื่อง ไข้เลือดออก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 5. 25 พฤษภาคม 2560. หน้า 278