ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2670
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month30
LastMonth Last Month47
ThisYear This Year448
LastYear Last Year771

รายวิชาที่สอนในแต่ละปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2560

         รหัสวิชา 4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          คำอธิบายรายวิชาศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูล การทำรายงาน การสร้างตารางคำนวณ การนำเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์

         รายละเอียด มคอ.3


ปีการศึกษา 2559

  รหัสวิชา  7133707  การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

           คำอธิบายรายวิชา เน้นการศึกษาด้านเทคนิคในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ บนสื่อที่ใช้ในการสร้างภาพสามมิติในหลายๆ รูปแบบ ศึกษาและใช้เทคนิคที่ทันสมัยต่างๆ ที่ต้องใช้ในการทำภาพเสมือน จากภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว ศึกษาเฉดสีที่เปลี่ยนไป ศึกษาหลักการทำภาพสามมิติอย่างต่อเนื่อง มีการหมุนภาพ การย้ายภาพ ศึกษาการปรับแต่งภาพสองมิติให้อยู่ในรูปแบบของภาพสามมิติ การตกแต่งสีภาพที่ได้ การหมุนภาพ การย้ายภาพ ฯลฯ รวมทั้งศึกษาการใช้กล้องตัวอย่าง (รวมทั้งกล้องวีดีโอ) เพื่อนำภาพที่ได้จากกล้องข้างต้นมาทำเป็นภาพสามมิติ มีการกำหนดให้ทำโครงงานที่เหมาะสมในตอนปลายภาคการศึกษา

รายละเอียด มคอ.3