ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7535
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month90
LastMonth Last Month151
ThisYear This Year1,471
LastYear Last Year2,447

 

9913110 การแปลสำหรับงานนิเทศศาสตร์  (Translation in Communication Arts)

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและกลวิธีพื้นฐานในการแปลข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนข่าวภาษาอังกฤษ ฝึกการแปลสำนวน โวหาร ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวารสาร และหนังสือพิมพ์

Course description

Principle and technique of news translation from  Thai into english and from english into Thai.  Practice translation idioms, proverbs, and technical term using in writing maganizine and newspaper

 

ดาวโหลด มคอ.3 รายวิชา