ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21176
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month216
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year984
LastYear Last Year2,606

 

9913110 การแปลสำหรับงานนิเทศศาสตร์  (Translation in Communication Arts)

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและกลวิธีพื้นฐานในการแปลข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนข่าวภาษาอังกฤษ ฝึกการแปลสำนวน โวหาร ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวารสาร และหนังสือพิมพ์

Course description

Principle and technique of news translation from  Thai into english and from english into Thai.  Practice translation idioms, proverbs, and technical term using in writing maganizine and newspaper

 

ดาวโหลด มคอ.3 รายวิชา