ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
9257
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month87
LastMonth Last Month351
ThisYear This Year1,349
LastYear Last Year1,844

 

9913110 การแปลสำหรับงานนิเทศศาสตร์  (Translation in Communication Arts)

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและกลวิธีพื้นฐานในการแปลข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนข่าวภาษาอังกฤษ ฝึกการแปลสำนวน โวหาร ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวารสาร และหนังสือพิมพ์

Course description

Principle and technique of news translation from  Thai into english and from english into Thai.  Practice translation idioms, proverbs, and technical term using in writing maganizine and newspaper

 

ดาวโหลด มคอ.3 รายวิชา