ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21191
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month231
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year999
LastYear Last Year2,606

 

 

9924208       การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ยุคหลอมรวมสื่อ                        3(2-2-5)

                   Convergence Strategic Public Relations Planning

คำอธิบายรายวิชา

                   ความหมาย  ความสำคัญ  วัตถุประสงค์  นโยบาย  และประเภทของการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ยุคหลอมรวมสื่อ  แนวคิดทฤษฎีด้านการวางแผนและจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์     องค์ประกอบและกระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ยุคหลอมรวมสื่อโดยเน้น แผนประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร แผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ แผนประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงองค์กร  แผนประชาสัมพันธ์การตลาด และแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์     การวิเคราะห์ปริบท ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบ ปัญหาและปัจจัยความสำเร็จ จริยธรรมและความรับผิดชอบของนักวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการวัดและประเมินประสิทธิผลแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

course description

Meaning, importance, objectives, policy and types of strategic public realtions planning in the convergence era.  The approach and theories of strategic planning and communication management. The elements, processes of strategic public relations planning in the age of convergence emphasizing on the plan for organizational image and reputation, crisis management, organizational change, marketing public relations, and public relations campaigns.  The analysis of public relations context, involving factors, impact, problems, success factors, ethics and responsibilities of strategic planners.  The practices of writing a public relations plans, together with the effective evaluation of strategic public relations plans.

 

ดาวโหลด มคอ. 3 รายวิชา