ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21188
Online User Online1
Today Today21
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month228
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year996
LastYear Last Year2,606

 

9913113   การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสาร  (planning and communication strategy) 

หลักการ เทคนิคการวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสารในรูปแบบการสื่อสารประเภทต่างๆ ทั้งในการสื่อสารองค์กร การสื่อสารมวลชน การสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากระบบการสื่อสาร บริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อวางแผนการสื่อสารรวมทั้งการเลือกสื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ต่อการสื่อสารและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การและกิจกรรมทางการสื่อสาร

 

9912103  การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ (persuasion communication)

ความหมาย ความสาคัญของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ แนวคิด ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ กระบวนการ และองค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใทั้งด้านผู้ส่งสาร

เนื้อหาสาร ประเภทของสื่อและเครื่องมือ ตลอดจนผู้รับสาร ตลอดจน บริบท ผลกระทบ และจริยธรรมของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

 

9923104  สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์ (folk media for public relations)

ความหมาย ความสำคัญของสื่อพื้นบ้าน ประเภทของสื่อพื้นบ้านในภาคต่างๆ ธรรมชาติ เนื้อหา รูปแบบและผลกระทบของสื่อพื้นบ้าน                  

การประยุกต์ใช้สื่อพื้นบ้านให้เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์  การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสื่อพื้นบ้านในท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับชุมชนและนักประชาสัมพันธ์เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมสื่อพื้นบ้าน

 

9924103 การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (strategic public relations planning)

ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ นโยบายและประเภทของการวางแผนการประชาสัมพันธ์  รวมทั้งกระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์  เช่น

การกำหนดงบประมาณ การกำหนดอัตรากำลัง การติดตามผลและประเมินผลการประชาสัมพันธ์   ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ          

 

9913110 การแปลสำหรับงานนิเทศศาสตร์  (translation in communication arts)

หลักการและกลวิธีพื้นฐานในการแปลข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนข่าวภาษาอังกฤษ ฝึกการแปลสำนวน

โวหาร ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวารสาร และหนังสือพิมพ์