ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21180
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month220
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year988
LastYear Last Year2,606

 

ดร. สุชาดา   แสงดวงดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ. นครปฐม 73000

มือถือ 0909766685

อีเมล์: ss_jim1@yahoo.com, suchadas@npru.ac.th

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2533 อักษรศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2536 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2551 นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่ชำนาญ

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  การสื่อสารชุมชน 

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจและการรณรงค์การสื่อสาร 

การสื่อสารมวลชน 

 

Dr. Suchada Saengduangdee

Lecturer of The Program of Communication Arts

The Faculty of Management Science

Nakhonpathom Rajabhat University

85. Malaiman Rd. Nakhonpathom district

Amphoe Muang, Nakhonpathom province

mobile: 0909766685

email address: ss_jim1@yahoo.com , suchadas@npru.ac.th

Educational Profile

1990 B.A. (English), Silapakorn University.

1993  M.A. in Communication Arts (Mass Communication), Chulalongkorn University.

2008 Ph.D. in Communication Arts, Chulalongkorn University.

Area of Expertise

public relations and organizational communication

community communication, persuasion and campaign

mass communication

 

 

 

85